fbpx
  • משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

ערבות בנקאית

  • Home / ערבות בנקאית

ערבות בנקאית

  • by carol |
  • Comments off

רוב האנשים שנמצאים בהליך של רכישת דירה חדשה מקבלן, בטוחים שהערבות הבנקאית מגנה עליהם בצורה כל כך הרמטית שבעצם לא צריך יותר מזה כלום. אז זהו , שלא!

ערבות בנקאית היא למעשה הגנה על תשלומים שמשלם רוכש מקבלן בהתאם לחובת הקבלן להמציא בטוחה על פי חוק המכר (בטוחה חלופית, במקום הערת אזהרה, יכולה להיות : הערת אזהרה, שעבוד, פוליסת ביטוח או רשום חלק יחסי של הבעלות בקרקע כשהזכויות נקיות מכל זכות נוגדת ). יצוין שכל העלויות הכרוכות בהנפקת הבטוחה, בין אם זו הערת אזהרה ובין אם זו בטוחה אחרת, חלות על הקבלן בלבד. חשוב לדעת שבמקרה של ערבות שהיא פוליסת ביטוח, ערבות בנקאית או שעבוד, הסכום צמוד למדד תשומות הבניה, אלא אם בחוזה המכר קיימת הצמדה למדד אחר.

ההגנה הניתנת מכח הערבות הבנקאית מוגבלת למצבים מאוד מסוימים (המוגדרים “העילות למימוש הערבות”) והכוללים:

חוסר יכולת של הקבלן להעביר על שם הקונה את הבעלות בדירה עקב עיקול שהוטל על הקרקע/ על הדירה או מחמת צו הקפאת הליכים / צו פירוק / צו מינוי נכסים שניתן כנגד הקבלן / המוכר / בעל הקרקע או חוסר יכולת מוחלטת למסור את החזקה בדירה.

במצבים אחרים כמו איחור דרמטי של שנה במסירת הדירה או ליקויים משמעותיים – אין אפשרות לעשות שימוש הערבות הבנקאית.

חשוב לדעת שמותר למוכר להחליף את הבטוחה, לדוג’ אם בתחילת הבניה נתן לכם ערבות בנקאית, ברגע שהוא יכול לרשום הערת אזהרה (בדרך כלל עם השלמת בניית הדירות) מותר לו לדרוש חזרה את הערבות הבנקאית – רק שימו לב שלא תהיו “באויר” – בלי זו ובלי זו אפילו לרגע אחד… תמיד שיהיה רצף של בטוחה שמבטיחה את כספכם.

יצוין, שגם כאשר חלילה מתמלאת עילה למימוש הערבות, אין קבלת הכספים נעשית אוטומטית אלא עליכם לעמוד במספר תנאים:

1. הדירה (אם היא כבר בנויה) צריכה להיות ריקה מאדם וחפץ.

2. עליכם למסור את כתבי הערבות המקוריים (במקרה שאבדו/ הושמדו יש לצרף תצהיר חתום ע”י הקונה ומאומת בפני עו”ד המפרט את נסיבות האובדן או ההשמדה כאמור).

3. התחייבות של הקונה שבה הוא מוותר על כל זכות בדירה.

4. פסק דין של ערכאה שיפוטית ולפיו התקיימה אחת העילות למימוש הערבות.

מהנ”ל ברור כי יש צורך להמתין לקבלת החלטה של בימ”ש שקובעת כי אכן המוכר נכנס להליך של פירוק / כינוס נכסים וכו’ – כמפורט לעיל.

במידה והכל מתנהל כראוי, הקבלן סיים לבנות את הדירות ונמסרה החזקה, הערבות/ בטוחה אחרת שניתנה תפקע עם רשום הזכויות על שם הרוכש, כשבמקרה של דירה שנבנתה על קרקע של רמ”י, עם חתימת חוזה חכירה מהוון תפקע הבטוחה. עד אז, דהיינו בשלב שמסיום בניית הדירה ומסירת החזקה ועד לרשום, הבטוחה תופקד בנאמנות אצל עו”ד נרמן – שאינו עו”ד של הקבלן ( למניעת ניגוד אינטרסים).

האמור לעיל אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו שימוש או לראות בו יעוץ משפטי מכל מין וסוג . המידע נועד לנוחות ולרקע כללי בלבד ואין לעשות שימוש בתוכנו ללא ליווי פרטני של עו”ד העוסק בדיני מקרקעין/ נדל”ן.