fbpx
  • משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

תנאי מתלה

תנאי מתלה

  • by carol |
  • Comments off

לאחר פטירת אדם שהיה בעל נכס , לעיתים היורשים מבקשים למכור את הנכס (לאחרונה כתבנו על כך שמומלץ, בדירת יחיד של המנוח, לעשות כן בהקדם, בטרם שר האוצר מבטל  את סעיף הפטור (ראו כתבה ביטול פטור דירת ירושה ). 

על מנת למכור את הנכס היורשים זקוקים לצו ירושה מרשם הירושות, או לצו קיום צוואה (במקרה שהמנוח השאיר אחריו צוואה). הבעיה היא שהליך קבלת צו הירושה או צו קיום הצוואה עשוי לקחת ארבעה חודשים ואף יותר, ובנתיים יש קונה.

מחד, הצדדים רוצים לחתום על מסמך שיחייב אותם, מאידך, יורשי המנוח עדיין לא רשומים בטאבו / במינהל / בחברה המשכנת.

אם כך כיצד ניתן לחתום על הסכם מחייב?

סעיף 27  לחוק החוזים ( חלק כללי ) תשל”ג – 1973,  מאפשר לצדדים לחתום על חוזה הכפוף לתנאי מתלה (“חוזה על תנאי”). תנאי מתלה פירושו חוזה שקיומו מותנה בתנאי. אם התנאי יתקיים –  החוזה יכנס לתוקף. אם התנאי לא יתקיים – החוזה יפקע ויהא בטל ומבוטל וכאילו לא נחתם מעולם.

 

גם במצב של מכירת דירת ירושה טרם קבלת צו ירושה ו/ או צו קיום צוואה עושים שימוש בחוזה עם תנאי מתלה. אנו מכפיפים את החוזה לכך שהצו ינתן תוך מספר חודשים – לפי הערכת עוה”ד המטפל – ובסיום התקופה, היה ואכן הנכס ירשם על שם היורשים כשהוא נקי מכל זכות ונוגדת ותירשם הערת אזהרה לטובת הרוכש, החוזה יכנס לתוקף. במקרה זה ועל מנת להגן על הקונה, התשלום הראשון מופקד בנאמנות בידי עוה”ד של המוכר, ולאחר רשום  הזכויות ע”ש היורשים ורשום הערת האזהרה כאמור, יועבר הסכום לידי המוכרים.

חשוב לקבע את הזמן הקצוב לקיום התנאי שכן בהעדר הקצבת זמן יזדקקו הצדדים להכרעה בשאלה מהו “זמן סביר ” לקיום התנאי, דבר שעשוי להוביל לויכוחים שכן לכל אחד יש הערכת “זמן סביר” שונה..

מאמר זה אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בוש ימשו או לראות בו יעוץ משפטי מכל סוג. המידע נועד לנוחות ולרקע כללי בלבד ואין לעשות שימוש בתוכנו ללא יעוץ צמוד של עו”ד הבקיא בניהול עסקאות נדל”ן.