fbpx
  • משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

מס רכישה לדירת מתנה

  • Home / מס רכישה לדירת מתנה

מס רכישה לדירת מתנה

  • by carol |
  • Comments off

דירה שניתנת במתנה לקרוב משפחה (אדם , בהבדל מחברה),  מחויבת במס רכישה מופחת בשיעור של שליש בלבד (תקנה 20 לתקנות מס רכישה).

הגדרת “קרוב” –  לפי תקנות מס רכישה  ‘קרוב’ הינו הורה, צאצא, אח, אחות, בן זוגו של צאצא או בן זוגו במשך ששת החודשים אשר קדמו למכירת הזכות במקרקעין.

מבחינת מס שבח – הענקת  דירה במתנה לקרוב משפחה פטורה מתשלום מס שבח, בלי קשר לשאלה אם לנותן יש דירות נוספות או לא .

טיפ חשוב – בהעברת דירה בין בני זוג במתנה , כאשר בני הזוג גרים בדירה המדוברת, פטורה מתשלום. במידה ובני הזוג אינם גרים בדירה הניתנת במתנה, יחול המס הרגיל בדירת מתנה בין קרובים – שליש ממס הרכישה הרגיל.

במקרה של העברת דירה אגב גירושין, העברה בתמורה או ללא תמורה איננה נחשבת כמכירה לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה). אפילו אין צורך לדווח על העברה זו לרשות מיסוי מקרקעין. עם זאת לצורכי הרשום בטאבו יש להצטייד בהסכם הגירושין המקורי.

מס רכישה בדירת

איך יקבע גובה המס?

היות ומדובר בהעברת בעלות ללא סכום כסף וללא בדיקת שווי שוק כמו שנעשה בעסקת מכר שבין וכר מרצון לרוכש מרצון, כיצד תיקבע שווי הזכות (שמתוכה יגזר סכום המס)? מומלץ לפנות לשמאי מקרקעין  להערכת ערכה של הדירה ולחילופין לברר עם מתווכים או ממידע נדל”ן שרשות המיסים מפרסמת. ככל ששווי הדירה הנקוב בשומה לא יהיה בסדרי הגודל המתאימים לנכס מהסוג הקיים, רשות המיסים יכולה להחליט שלא לקבל את הערכת השווי ולקבוע הערכת שווי משלה. לכן כדאי כמובן להתנהל בזהירות.

האמור לעיל אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו שימוש או לראות בן יעוץ משפטי מכל מין וסוג . המידע נועד לנוחות ולרקע כללי בלבד ואין לעשות בו שימוש בתוכנו ללא קבלת יעוץ פרטני מעו”ד המתמחה בנדל”ן.